Articole electronica, kituri, scheme
Carti

Un tranzistor, doua tranzistoare

 

Referent: ing. VASILE VÂCARU – Ilustraţia copertei: IORGOS ILIOPOLOS

Din partea autorului:

În zilele noastre, electronica reprezinta un important instrument în automatizarea proceselor de producţie, de investigare şi cercetare, de avertizare şi control, de ridicare a randamentului unor masini şi instalafii precum şi tn asigurarea telecomunicaţiilor şi a transmisiunilor de date. Complexitatea instalaţilor şi a proiectarii acestora impune, desigur, staplnirea unor temeinice cunostinţe teoretice şi practice, cunostinţe ce se dobtndesc tn timp şi cu eforturi susţinute înca din anii de scoala.

Noile masuri adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru organizarea şi funcţionarea învatamIntului liceal, a învăţămîntului profesional precum şi pentru perfecţionarea nomenclatorului de specializare din învăţămlntul superior, reflecta cu pregnanţa preocuparea conducerii partidului pentru continua modernizare a scolii românesti de toate gradele.

„Acum, arăta tovarăşul Nicolae Ceausescu, de la tribuna Plenarei G.C. al P.C.R. din 29 iunie 1911, esenţialul va consta în efortul de îmbunătăţire a conţinutului învăţămîntului, de ridicare a nivelului sau stiinţific şi legare tot mai strînsă de producţie şi viaţă. Să asigurăm ca predarea disciplinelor pentru fiecare ramură să corespundă celor mai moderne cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, să îpermită formarea unor cadre cu un nalt nivel de cunoştinţe. Întreaga concepţie de organizare urmăreşte o integrare strînsă a învăţămîntului cu cercetarea şi producţia, crearea condiţiilor ca absolvenţii, pe diferite trepte ale învăţămîntului, să se poată integra într-o perioadă cît mai scurtă în producţie,  să-şi poată aduce contribuţia la dezvoltarea generala a societaţii noastre”.[1]

Astfel, noile reglementari imprimă o puternică dezvoltare liceului de tip nou, cu un accentuat conţinut tehnico-aplicativ precum şi cu o largă deschidere spre cerinţele practicii. În acest sens, cartea de faţă se înscrie în amplul proces de educare a tinerilor — cuprinzînd material documentar şi îndrumări practice — alăturîndu-se celorlalte lucrări de acest gen prin care cunostinţele teoretice îşi găsesc un corespondent în activităţi practice.

Avînd un grad redus de dificultate, construcţiile de alimentatoare, radioreceptoare, instrumente de măsură, radioemiţătoare etc. din lucrare se adresează unui cerc larg de tineri constructori. De aceea, s-a avut în vedere ca fiecare montaj să conţină un număr redus de piese. În privinţa construcţiilor propriu-zise, în cele mai multe cazuri nu s-au indicat cablaje anumite deoarece fiecare montaj reprezintă un exerciţiu practic. după reglare şi folosire, montajul poate fi desfăcut, iar piesele utilizate la realizarea altor scheme.

Asigurînd construcţiilor o formă exterioară potrivită, o mare parte a montajelor poate constitui o sursă pentru autodotarea laboratoarelor şcolare cu aparate şi instrumente utile în procesul de învăţămînt.

În anexă este prezentat un tabel de echivalenţă a tranzistoarelor de diverse fabricaţii, cu cele produse de I.P.R.S. Baneasa.

Deprinderile de a construi şi utiliza montajele descrise în lucrarea de faţă, pe lîngă satisfacţiile pe care le vor procura tinerilor constructori amatori, de a realiza lucruri cu mîinile proprii, îi va apropia de această ramură tehnică şi, poate, de viitoarea lor profesiune.

[1] Nicolae Ceauscscu, Cuotniare la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 29 iunie 1977, Editura 6 politica, Bucuresti, 1977.


Articole din aceasi publicatie
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
back to top